82

 
616 Qin Wan Road, Jinshanwei Zone, Shanghai
 
 
 
021-57292057
 
 
 
021-57293057
 
 
 
venkingu@tenwin-mould.com
 
 
 
http://www.tenwin-mould.com